Bình Định: Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Thứ ba - 31/01/2023 02:38 70 0
UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn với mục đích tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Bình Định: Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật kịp thời đình chỉ việc thi hành,  bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định hình thức xử lý.

Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác tự kiểm tra văn bản

Thực hiện kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện) ngay sau khi văn bản được ban hành; kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp là đầu mối giúp UBND cùng cấp thực hiện tự kiểm tra văn bản; báo cáo UBND cùng cấp kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Sở, ban, ngành; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tự kiểm tra văn bản do cơ quan mình chủ trì soạn thảo, trình UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố ngay sau khi văn bản được ban hành và gửi kết quả kiểm tra về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND cùng cấp theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tự kiểm tra văn bản do cơ quan mình chủ trì soạn thảo, trình UBND cùng cấp ban hành khi nhận được thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản hoặc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có yêu cầu, kiến nghị.

Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền

Kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp dưới trực tiếp ban hành trong năm; văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp giúp UBND cùng cấp thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền thuộc đối tượng kiểm tra theo quy định do HĐND, UBND cấp dưới trực tiếp ban hành; báo cáo kết quả  kiểm tra văn bản theo quy định của pháp luật.

HĐND, UBND cấp huyện; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành phải gửi văn bản đến Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để kiểm tra theo quy định.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có yêu cầu, kiến nghị.

Công tác kiểm tra văn bản theo địa bàn (thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát)

 Kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện; việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan chủ trì là Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; HĐND, UBND thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh và HĐND, UBND cấp huyện ban hành

Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ngay sau khi văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát được ban hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp.

Kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với căn cứ pháp lý để rà soát hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.

Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát văn bản chung của HĐND, UBND cấp mình.

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND và cơ quan có liên quan thực hiện rà soát văn bản của HĐND, UBND cùng cấp có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cơ quan mình.

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với căn cứ pháp lý để rà soát hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản phát hiện sau rà soát.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát.

Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

 Rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần để thực hiện công bố theo quy định tại Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì tham mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đối với các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp mình ban hành theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện.

Thời gian hoàn thành việc công bố: Chậm nhất ngày 31/01/2024.

Công tác xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra phát hiện hoặc khi nhận được thông báo kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, triệt để đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được thông báo.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.


 Nguồn:thanhtra.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay100
  • Tháng hiện tại768
  • Tổng lượt truy cập23,491
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây