Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2023

Thứ năm - 27/04/2023 03:03 93 0
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2023
 
      Ngày 14 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. 
Mục đích
a) Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối thoại với thanh niên;
b) Nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay;
c) Phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên.
2. Yêu cầu
a) Nội dung buổi đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định pháp luật; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở;
b) Công tác tổ chức Hội nghị đối thoại đảm bảo hiệu quả, có ý nghĩa và đảm bảo thiết thực.
II. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH, THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐỐI THOẠI
1. Chủ đề: “Thanh niên thị xã An Nhơn với chuyển đổi số”
2. Hình thức đối thoại: Tổ chức đối thoại bằng hình thức trực tiếp. 
3. Nội dung đối thoại:
a) Việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.
b) Thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên;
c) Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
d) Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.
4. Chương trình Hội nghị đối thoại
a) Đón tiếp đại biểu
b) Văn nghệ chào mừng
c) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
d) Mời chủ trì đối thoại lên vị trí đối thoại
đ) Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND thị xã
e) Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi, trình bày vướng mắc, kiến nghị
g) Mời Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã và đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trả lời, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của thanh niên.
h) Phát biểu kết luận của Lãnh đạo UBND thị xã.
k) Phát biểu của Bí thư Thị đoàn (tiếp thu và cảm ơn).
5. Thành phần đại biểu tham dự đối thoại
a) Chủ trì Hội nghị đối thoại: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã.
b) Thành phần tham dự gồm:
- Thị xã:
+ Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;
+ Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy;
+ Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thị xã;
+ Thủ trưởng các cơ quan: Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp thị xã và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan.
+ Ban Thường vụ Thị đoàn và đoàn viên thanh niên do Thị đoàn triệu tập.
- Xã, phường:
+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường.
6. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong tháng 8 năm 2023.
7. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã (Số 78, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Thị đoàn An Nhơn

a) Chủ trì, xây dựng nội dung và kịch bản chi tiết chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên.
b) Tham mưu về thành phần, số lượng thanh niên tham gia đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; chỉ đạo các cơ sở Đoàn phổ biến và định hướng cho thanh niên bám sát chủ đề và nội dung đối thoại để tham gia ý kiến đối thoại; tổ chức triển khai tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, các câu hỏi của đoàn viên thanh niên; tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của thanh niên gửi về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ thị xã). Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/5/2023.
c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức đối thoại theo Kế hoạch; chuẩn bị bài phát biểu, kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tại buổi đối thoại với thanh niên; phân công, bố trí người dẫn chương trình và phục vụ công tác tổ chức đối thoại; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã tổ chức tuyên truyền về chương trình đối thoại.
d) Dự toán kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại.
2. Phòng Nội vụ thị xã
a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Thị đoàn tổng hợp các nội dung trao đổi, kiến nghị và nội dung trả lời của các cơ quan, đơn vị có liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã.
b) Tổng hợp kết quả đối thoại của thanh niên, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Nội vụ theo quy định.
3. Văn phòng HĐND&UBND thị xã
Đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất của UBND thị xã tổ chức tốt chương trình đối thoại; đăng tải kế hoạch trên Trang Thông tin điện tử thị xã; phát hành giấy mời đại biểu tham gia đối thoại với thanh niên theo kế hoạch.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã
Tham mưu, đề xuất kinh phí tổ chức đối thoại. Hướng dẫn Thị đoàn thanh, 4 quyết toán đúng quy định.
5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã:
Tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các nội dung chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã với thanh niên.
6. Các cơ quan, đơn vị có liên quan
a) Phối hợp với Thị đoàn chuẩn bị các nội dung, tham dự Hội nghị đối thoại và trả lời, giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
b) Trả lời kiến nghị của thanh niên và báo cáo kết quả đối với các nội dung có liên quan đến đơn vị mình theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tại buổi đối thoại.
7. UBND các xã, phƣờng
a) Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2023 trên các phương tiện truyền thông và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của địa phương.
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã, phường với thanh niên tại địa phương trong năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua phòng Nội vụ thị xã) để tổng hợp theo quy định.
         Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã với thanh niên năm 2023. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay137
  • Tháng hiện tại805
  • Tổng lượt truy cập23,528
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây